ADMA Steering Committee Members 2019

(International Conference on Advanced Data Mining and Applications)

 

The Main Organizing Committee
General Chair:

Xue Li, Neusoft Education, China

 
General Co-Chair:

Shuliang Wang, Beijing Institute Of Technology, China

 
Program Co-Chairs:

Jianxin Li, Deakin University, Australia

Sen Wang, The University of Queensland, Australia

 

 Demo Co-Chairs:

Ye Yuan (NEU, yuanye@ise.neu.edu.cn)
Guodong Long (University of Technology Sydney, Australia)

 
Tutorial Co-Chairs:

Tanmoy Chakraborty,Indraprastha Institute of Information Technology Delhi (IIIT-D), India

Chuan Shi ,Beijing University of Posts and Telecommunications,China


 Proceedings (Publication) Chair:

Shaowen Qin(shaowen.qin@flinders.edu.au), Flinders University, Australia

 

Publicity Chair:

Weitong Chen, The University of Queensland, Australia

 

Competition Chair:

Xin Wang (Tianjin University)

Xiaojun Chang  (Monash University Clayton Campus, Australia)

 
Workshop Co-chairs:

Yongfeng Dong, Hebei University of Technology, Dongyf@hebut.edu.cn

Hua Wang, Victoria University, hua.wang@vu.edu.au

 

Special Issue co-chairs:

Mohammed Eunus Ali, Bangladesh University of Engineering and Technology, eunus@cse.buet.ac.bd

Tarique Anwar, Indian Institute of Technology, tarique@iitrpr.ac.in

 
Local Chair:

Yingqiu Li, Dalian Neusoft University of Information, China

 

Web Chair:

David Yang – Neusoft Edu.